Reserveringsvoorwaarden

Het is altijd verstandig om de voorwaarden goed te lezen. Beide partijen, u en wij, kunnen de rechten en plichten vinden waaraan wij ons beiden moeten houden. Door uw boeking bij Comfortvilla bevestigt u akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden.

Inhoudsopgave

Artikel 1. Begripsbepalingen

Comfortvilla: Comfortvilla – Villa Expert BV, geregistreerd bij KvK onder nummer 32140817 en gevestigd op de Van der Zaenlaan 44 in Hilversum, het boekingskantoor dat bemiddelt bij de totstandkoming van de de overeenkomst tot huur tussen huurder en eigenaar.

Huurder: een natuurlijk of rechtspersoon die met de accommodatieverschaffer een overeenkomst sluit ten aanzien van het huren van een vakantieaccommodatie.
Medehuurder: Met de huurder meereizende persoon die gebruik maakt van de gehuurde accommodatie.
Eigenaar: De rechtmatige eigenaar/eigenaren (of diens vertegenwoordiger) van de te huren accommodatie.
Beheerder: Een door de eigenaar aangewezen contactpersoon die namens de eigenaar taken van beheer uitvoert.
Huursom: De huurprijs van de accommodatie.
Totaalbedrag: De huursom vermeerderd met eventuele overige aan de eigenaar of aan Comfortvilla verschuldigde bedragen.
Schriftelijke communicatie: Zowel per post als per e-mail verstuurde berichten.
Accommodatie: Een door Comfortvilla namens de eigenaar ter verhuur aangeboden accommodatie bedoeld voor recreatief gebruik.

Artikel 2. Toepasselijkheid Huurvoorwaarden

De reserveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, alsmede op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten met en diensten van de verhuurder, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Comfortvilla gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk
(reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt.
Wanneer diensten door financieel onvermogen van Comfortvilla niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.

Artikel 3. Reserveren

3-1. De overeenkomst komt tot stand tussen de huurder en eigenaar.

3-2. Door verzending van het boekingsformulier via de website, de telefonische opdracht of een aanvraag per e-mail komt de overeenkomst tot stand en verklaart huurder akkoord te zijn met deze voorwaarden.

3-3. Op de overeenkomst is het wettelijk herroepingsrecht (afkoelperiode) niet van toepassing.

Artikel 4. Reserveringsbevestiging en betaling

4-1. Iedere reserveringsopdracht wordt door Comfortvilla bevestigd middels een reserveringsbevestiging die per e-mail aan de huurder gestuurd wordt.

4-2. Binnen 3 werkdagen voldoet u 30% van de huursom alsmede de reserveringskosten. Het restant van de huursom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij reservering binnen deze 8 weken voldoet u het te betalen bedrag ineens.

4-3. Bij niet tijdige betaling is Comfortvilla gerechtigd de gereserveerde vakantiewoning te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald; de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie artikel 5).

4-4 Na ontvangst van de totale reissom wordt de voucher aan huurder toegezonden. De voucher geldt als betalingsbewijs en vermeldt de relevante informatie en eventuele extra kosten. Bij de voucher is een routebeschrijving naar het sleuteladres gevoegd. Ook belangrijke telefoonnummers zullen verstrekt worden.

Artikel 5. Annulering door huurder

5-1. Annuleringen dienen telefonisch aan Comfortvilla te worden opgegeven en gelijktijdig schriftelijk te worden bevestigd. Direct na ontvangst van de schriftelijke annulering zendt Comfortvilla een annuleringsbevestiging/nota.

5-2. Bij annulering vanaf totstandkoming en tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 30% van de huursom in rekening gebracht alsmede de reserveringskosten.

5-3. Bij annulering binnen 8 weken doch 6 of meer weken voor aanvang van de huurperiode wordt 60% van de huursom in rekening gebracht, alsmede reserveringskosten.

5-4. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode is het volledig gefactureerde bedrag verschuldigd.

5.5. Met annulering wordt gelijkgesteld: verzoeken tot wijzigen van de overeengekomen accommodatie en/of het wijzigen van de overeengekomen huurperiode. De bepalingen omtrent annulering in dit artikel zijn daarmee van toepassing. Indien redelijk kan van deze bepaling en worden afgeweken, zulks ter beoordeling van verhuurder en/of Comfortvilla.

Het annuleringsbeleid naar aanleiding van COVID-19

Voor alle bevestigde boekingen vanaf 15 september 2020 met aankomst tussen 15 september 2020 en 20 december 2022 gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: In het geval van overheidsbeperkingen (code rood of oranje) voor reizen in Spanje of naar Spanje vanuit het land van herkomst van de reiziger tijdens de gehuurde periode, is het mogelijk om de reservering kosteloos te annuleren vanaf 14 dagen voor aankomst. In dit geval zal Comfortvilla de reiziger het betaalde bedrag terugbetalen (exclusief eventuele reserveringskosten) of een voucher verstrekken (voor het betaalde bedrag) om te gebruiken voor een toekomstige boeking.

Opzegging of wijzing door Comfortvilla

6-1. Indien gewichtige omstandigheid Comfortvilla dwingt tot annulering van de reeds gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, zal Comfortvilla onmiddellijk het reeds door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

6-2. Bij annulering door Comfortvilla vanaf 8 dagen of minder voor aanvang van de huurperiode heeft de huurder bovendien recht op een schadevergoeding van 150, – euro per gereserveerde vakantiewoning, indien geen alternatief kan worden aangeboden, c.q. de huurder dit alternatief niet aanvaardt.

6-3. Uitgesloten van punt 6-2 zijn “korte termijn reserveringen”, d.w.z. reserveringen welke hebben plaatsgevonden 5 weken of korter voor aanvang van de huurperiode.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Comfortvilla bemiddelt bij de totstandkoming van een huurcontract tussen verhuurder en huurder en is bij de huurovereenkomst uitdrukkelijk geen partij.
Comfortvilla aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

  • Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze woningen;
  • Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woningen, tijdelijke uitval of storingen in en om de accommodatie van water -en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde straat opbrekingen en bouwwerkzaamheden rondom de accommodatie;
  • Het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat de door de eigenaar ingeschakelde dienstverleners, waarvan Comfortvilla afhankelijk is, nalatig blijven;
  • Kennelijke fouten of vergissingen op de website van Comfortvilla of andere kennisgevingen, waaronder onjuistheden in teksten en foto’s afkomstig van de huiseigenaren.
  • Ongevallen in of om de accommodatie.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.

Artikel 8 Gebruik accommodatie, aantal personen en huisideren

8-1. De huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en uitsluitend gebruik van de accommodatie te maken volgens de door de eigenaar/beheerder en/of Comfortvilla verstrekte gebruiksinstructies.

8-2. Alleen de personen die bij boeking zijn aangemeld zijn gerechtigd gebruik te maken van de accommodatie. De website vermeldt het maximaal aantal personen dat in de accommodatie mag overnachten. Indien zonder schriftelijke toestemming het maximum aantal personen wordt overschreden kan dit leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Het is alleen onder voorwaarden en na schriftelijke toestemming van Comfortvilla toegestaan de accommodatie te gebruiken voor commerciële doeleinden zoals foto- of videoreportages. Ook voor het houden van privéfeesten, zoals bruiloften en recepties, is schriftelijke toestemming van Comfortvilla benodigd.

8-3. De huurder dient zich te houden aan de aankomst- en vertrektijden zoals die op de voucher zijn vermeld. Bij aankomst of vertrek op andere tijden dient contact opgenomen te worden met de beheerder. Eventuele kosten voortvloeiend uit afwijkende aankomst- of vertrektijden komen geheel voor rekening van de huurder.

8-4.Huisdieren mogen, al dan niet tegen vergoeding, slechts worden meegenomen indien dit vooraf is aangemeld, overeengekomen en in de overeenkomst staat vermeld.

Artikel 9. Klachten

9-1. Ondanks al onze bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardige klacht meent te hebben. Deze klacht moet binnen 24 uur na aanvang van de huurperiode gemeld te worden bij de lokale contactpersoon. Indien aankomst op zaterdag plaatsvindt, geldt hiervoor dat melding van klachten uiterlijk de maandagmiddag daarop volgend dient plaats te vinden. Klachten welke redelijkerwijs niet kunnen worden geconstateerd binnen 24 uur na aankomst, dienen onmiddelijk na constatering daarvan aan de lokale contactpersoon te worden doorgegeven. Deze zal al het mogelijke doen om de klacht op korte termijn te verhelpen. Als directe indiening niet mogelijk is of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 2 weken na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd, bij Comfortvilla worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen.

9-2. In ernstige gevallen dient u tevens direct, vanuit uw vakantiebestemming, contact met Comfortvilla in Nederland op te nemen. Veelal is een redelijke, aanvaardbare oplossing mogelijk en behoudt u uw vakantieplezier.

9-3. De huurder dient Comfortvilla te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstellingen. Het zelfstandig betrekken van een andere vakantiewoning dan door Comfortvilla aangeboden, c.q. het verlaten van de gehuurde vakantiewoning, doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet.

9-4. Comfortvilla is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.

Artikel 10. Annuleringsverzekering

10-1. Deelname aan een annuleringsverzekering bevelen wij aan, óók indien u op korte termijn reserveert. Wij kunnen u hierbij assisteren

Artikel 11. Algemeen

11-1. Lees vóór u reserveert ook de belangrijke algemene informatie over de vakantiehuizen bij de voorwaarden op onze site. Deze informatie is onverbrekelijk onderdeel van deze reserveringsvoorwaarden. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. VZR Garant

12-1. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt [Naam onderneming] gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website
van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt.
Wanneer diensten door financieel onvermogen van [Naam onderneming] niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.